Czynności prawne można realizować samodzielnie bądź za pośrednictwem pełnomocników. Aby było to możliwe, konieczne jest udzielenie stosownych pełnomocnictw. Tę kwestię bardzo dokładnie regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Znajdziemy tam wszystkie wytyczne odnośnie tego, jak powinno wyglądać potwierdzenie czynności pełnomocnika wzór.

Co to jest pełnomocnictwo? 

Pełnomocnictwo to określenie dla czynności prawnej, w której uczestniczą dwie osoby: mocodawca i pełnomocnik. Ta pierwsza osoba przekazuje upoważnienie dla drugiej do realizowania w jej imieniu czynności, które wskazano w pełnomocnictwie. Pełnomocnik może reprezentować swojego mocodawcę w takim zakresie, w jakim to określono. 

Aby możliwe było udzielenie pełnomocnictwa, należy złożyć stosowne oświadczenie woli. W jej treści muszą znaleźć się zapisy mówiące o upoważnieniu danej osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Aby możliwe było przekazanie pełnomocnictwa, osoba będąca potencjalnie pełnomocnikiem musi posiadać minimum ograniczoną zdolność prawną. Jaką dokładnie formę musi mieć udzielanie pełnomocnictwa? W niektórych przypadkach można go udzielać zarówno pisemnie jak i ustnie, jednak są przypadki, gdy trzeba skorzystać z jasno określonej formy.

Dotyczy to sytuacji, gdy przekazuje się pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, dla której pod sankcją nieważności przewidziana jest forma szczególna - wtedy pełnomocnictwa udziela się w takiej samej formie, jak wymagana forma szczególna. 

Drugi przypadek do sytuacja, gdy pełnomocnictwo, dla którego stosowne przepisy wymagają zastosowania konkretnej formy. Mowa tutaj chociażby o pełnomocnictwie do złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzucenia spadku, kiedy to niezbędne jest zastosowanie formy pisemnej, a dodatkowo użycie podpisu poświadczonego urzędowo.

Pełnomocnictwo - jak powstaje i wygasa? 

Mocodawca ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w odniesieniu do czynności, które mógłby zrealizować samodzielnie a także takie, które nie wyróżniają się bardzo osobistym charakterem. Pełnomocnictwo nawiązywane i rozwiązywane jest wyłącznie w ramach jednostronnej czynności prawnej mocodawcy. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, skuteczność pełnomocnictwa nie jest uzależniona od zgody tej osoby, której udzielono pełnomocnictwa. Prawo do wykonywania czynności w czyimś imieniu wygasa, gdy dochodzi do śmierci mocodawcy bądź pełnomocnika albo gdy nastąpi odwołanie pełnomocnictwa przez mocodawcę. 

Rodzaje pełnomocnictw 

Istnieją trzy rodzaje pełnomocnictw. Są one następujące: 

  • Pełnomocnictwo ogólne. Daje ono prawo do realizowania czynności zwykłego zarządu. W przepisach nie znajdują się żadne zapisy odnośnie tego, jakie czynności zalicza się do tej kategorii. Z tego powodu w każdym przypadku trzeba dokładnie zweryfikować, czy określone działania można zakwalifikować jako spełniające kryterium zwykłego zarządu. 
  • Pełnomocnictwo rodzajowe. Swoim zakresem obejmuje ono prawo do realizowania czynności prawnych o określonej kategorii, które przekraczają zwykły zarząd. Przykładem może być na przykład prawo do sprzedawania nieruchomości. 
  • Pełnomocnictwo szczególne. Jest to umocowanie, dzięki któremu można wykonywać określone czynności prawne. 

Potwierdzenie czynności pełnomocnika razem z wzorem można znaleźć bez trudu w Internecie. 

Źródło: https://cenabiznesu.pl/-potwierdzenie-czynnosci-pelnomocnika-wzor