Przy wystawianiu dokumentów sprzedaży często zdarzają się pomyłki. W takiej sytuacji sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej. Sposób ujęcia korekty w KPIR zależy przede wszystkim od rodzaju popełnionego błędu. W niniejszym artykule wyjaśnimy jakie są zasady wystawiania faktur korygujących i kiedy się je ujmuje w KPIR. 

Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?

Podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w przypadku, gdy dojdzie do okoliczności wskutek, których dane wykazane na fakturze pierwotnej ulegną zmianie. Zmiana taka może nastąpić na skutek czynności mających miejsce bezpośrednio po wystawieniu faktury pierwotnej np. udzielenie rabatu potransakcyjnego lub wynikające z pomyłki podczas wystawiania faktury pierwotnej np. błędy rachunkowe lub formalne. 

Przykładem sytuacji zobowiązujących do wystawienia faktury korygującej są:

 • zwrot towarów, 

 • udzielenie obniżki (np.rabaty) z tytułu wcześniejszej zapłaty lub po dokonaniu sprzedaży, 

 • zwrot środków pieniężnych,

 • podwyższenie ceny lub stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Przepisy nie określają w jasny sposób w jakim terminie należy wystawić fakturę korygującą, a jedynie sytuacje, w których powstaje obowiązek ich wystawienia. Co do zasady należy to zrobić niezwłocznie po ujawnieniu powstałego błędu lub innego zdarzenia mającego miejsce po wystawieniu faktury.

Zasady wystawiania faktur korygujących - jakie dane powinna zawierać korekta?

Wystawiając fakturę korygującą należy pamiętać o umieszczeniu na niej odpowiednich danych określonych w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym dokument korygujący powinien zawierać:

 • właściwą adnotację - "FAKTURA KORYGUJĄCA" lub "KOREKTA"

 • numer oraz datę wystawienia 

 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  - określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą

 • przyczynę wystawienia korekty 

 • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego w przypadku, gdy korekta zmienia podstawę opodatkowania,

 • prawidłowa treść korygowanych pozycji, w przypadku zmiany w tym zakresie.

Ważne!
Jeśli korekta powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT, wystawca musi posiadać potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej. W przeciwnym razie nie będzie miał możliwości obniżenia podstawy opodatkowania.

Zasady ujmowania faktur korygujących w KPIR i VAT

Data księgowania faktury korygującej w KPIR zależy przede wszystkim od przyczyny jej wystawienia. W przypadku, gdy:

 • korekta została wystawiona z powodu popełnionego błędu (np. pomyłka w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT) - wówczas należy się cofnąć do okresu, w którym została wystawiona faktura pierwotna,

 • korekta została wystawiona z powodu późniejszych zdarzeń (np. reklamacja, zwrot lub częściowy zwrot towaru, udzielenie rabatu) - fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, w dacie jej otrzymania.

Natomiast na gruncie podatku VAT faktura zostanie ujęta w rejestrach VAT zgodnie z datą odbioru przez nabywcę, niezależnie od przyczyny jej wystawienia.