Czy osoba fizyczna może zażądać wystawienia faktury? Jakie dane powinien zawierać taki dokument? W niniejszym artykule wyjaśnimy kiedy i w jakich przypadkach przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia faktury dla osoby fizycznej.

Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych

Każda sprzedaż dokonywana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinna zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Przedsiębiorca może odstąpić od tej reguły jedynie w przypadku, gdy przysługuje mu prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej. Wówczas taki podatnik powinien ewidencjonować sprzedaż za pomocą dziennej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej lub na podstawie wyciągu bankowego w przypadku sprzedaży wysyłkowej, pod warunkiem, że wpłaty otrzymywane są wyłącznie przelewem na konto bankowe.

Ważne!
W momencie utraty prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na formę płatności przy sprzedaży wysyłkowej, czyli w chwili otrzymania zapłaty w gotówce (nawet jeśli jest to jednorazowe zdarzenie) podatnik zobowiązany jest do zarejestrowania kasy fiskalnej.

Faktura dla osoby fizycznej - jak i kiedy wystawić?

Co do zasady osoba fizyczna ma prawo do zażądania wystawienia faktury. Jeśli dokona tego w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek taki dokument wystawić. Natomiast po upływie ustalonego terminu podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury, jednak może to zrobić z własnej dobrej woli.

Fakturę sprzedaży dla osoby fizycznej podatnik ma obowiązek wystawić nie później niż do:

  • 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę - pod warunkiem, że żądanie wystawienia faktury zgłoszono do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę,

  • 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - pod warunkiem, że żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w poprzednim punkcie.

Faktura ta powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do uznania dokumentu za fakturę sprzedaży (art. 106e ust. 1 ustawy o VAT). Wśród niezbędnych danych wymieniony został m. in. numer NIP. Jak zatem postąpić w przypadku osoby fizycznej, która go nie posiada? Otóż w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podatnik nie ma obowiązku umieszczania numeru NIP. W tym przypadku podatnik może umieścić na fakturze numer PESEL, jednak nie jest to obowiązkowe.