Silna konkurencja, ciągły wzrost wymagań klientów czy dopasowanie do panujących warunków na rynku - sprostanie wszystkim tym czynnikom sprawia, że marki stoją przed trudnym zadaniem, jeśli chcą się wyróżnić i tym samym być unikalne w swojej branży. Błędnym stwierdzeniem jest fakt, że firmy mogą budować swój wizerunek wyłącznie w oczach klientów. Owszem, jest to niezwykle istotny cel, jednak to, w jaki sposób firma jest postrzegana zależy w dużej mierze od pracowników, kontrahentów czy lokalną społeczność. W tej sytuacji warto zatem zadbać, aby misja i wizja firmy były spójne z przyjętą strategią biznesową i znane zarówno środowiskowi zewnętrznemu, jak i wewnętrznemu.

Dlaczego misja i wizja firmy są tak istotne?

Dla wielu misja i wizja firmy mogą być tylko górnolotnymi stwierdzeniami, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dlatego też, istotą ich tworzenia jest dokładne sprecyzowanie celu i metod do jego osiągnięcia. Dzięki temu misja i wizja firmy nie tylko korzystnie wpłynie na sposób postrzegania przedsiębiorstwa, ale również na jakość zarządzania biznesem. Skutkiem jasno zdefiniowanych celów jest łatwość w określeniu zadań, które w konsekwencji decydują o kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Poza tym pracownicy, którzy są świadomi tych celów wykazują większą identyfikację z założeniami i lepiej realizują powierzone im zadania. Jednak jak się okazuje, definicje misji i wizji firmy niesłusznie są używane zamiennie, kiedy w praktyce ich znaczenie jest odmienne.

Misja firmy - definicja i funkcje

Pod pojęciem “misa firmy” kryje się po prostu główny powód istnienia danego przedsiębiorstwa. Tym samym stanowi odpowiedź na najważniejsze pytania, jakie powinna sobie postawić organizacja, takie jak:
 • Czym jest firma?
 • Czym powinna być?
 • Jaki jest cel jej istnienia?
 • Komu służy?
 • Od czego zależy jej sukces?
 • Jaki wkład wnosi do społeczeństwa?
Misja firmy to zatem nic innego jak ogół przyjętych wartości, które definiują profil przedsiębiorstwa. Wśród wartości, które mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w misji przedsiębiorstwa, wyróżnia się cztery główne kategorie (P. Cardona, C. Rey “Zarządzanie poprzez misję”):
  1. biznesową - nastawienie na zyski i działalność biznesową, np. wytrwałość, skuteczność, profesjonalizm
  2. racjonalną - dotyczą jakości w relacjach, np. komunikacja z klientem, partnerstwo
  3. rozwojową - skupia się na innowacyjności, kreatywności, uczeniu się i ciągłym doskonaleniu
  4. związane z wkładem na rzecz innych - budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.

Jaka jest rola wizji firmy?

Na wizję firmy składa się po prostu wyobrażenie na temat przedsiębiorstwa w przyszłości. Głównymi elementami są jego przyszła charakterystyka i sposób, w jaki będzie funkcjonować. Dlatego też, ważnym aspektem wizji firmy jest fakt, aby była ona inspirująca i otwarta na przyszłość. Dzięki temu ma to przełożenie nie tylko na emocje pracowników, ale też na ich motywacje oraz świadomość w jakim kierunku powinny zmierzać ich działania.

Misja i wizja firmy - korzyści

 • spójność strategii biznesowej
 • sprecyzowana kultura organizacji
 • wzrost wartości firmy dla klienta
 • wiarygodny wizerunek firmy
 • określony kierunek działania
 • zapewnienie mocnej pozycji na rynku
 • wzrost motywacji

Misja i wizja firmy, ale co dalej?

Posiadanie określonych wartości i założeń jest niewystarczające, jeśli nie znajdą one swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. W tym celu warto opracować strategię firmy, która będzie uwzględniała jej misję i wizję. Właściwa strategia powinna wyróżniać się systematycznością i dynamiką działania, ponieważ tylko w ten sposób można osiągnąć wyznaczone cele. Nie da się ukryć, że misja, wizja i strategia firmy są ze sobą powiązane i są kluczowymi elementami każdego dobrze prosperującego biznesu. Jasno sprecyzowane założenia realizowane w oparciu o strategię mogą być skutkować przybraniem statusu lidera na rynku.