Podatnicy często spotykają się z problemem jakim jest pominiecie faktury kosztowej. Zdarza się też, że faktury te po prostu zostają dostarczone z opóźnieniem. Jak zatem należy postąpić w takim przypadku? Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT? Czy odnaleziona faktura kosztowa może zostać zaksięgowana? Odpowiadamy w artykule!

Odnaleziona faktura kosztowa a VAT

Czynni podatnicy podatku VAT mają możliwość odliczenia podatku w momencie powstania obowiązku podatkowego po stronie sprzedawcy lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięcy lub kwartałów), jednak nie wcześniej niż w dacie odbioru faktury

Przykład 1.

Pan Marian rozlicza się miesięcznie. W lutym 2020 roku odnalazł fakturę kosztową ze stycznia 2020 roku. Co do zasady w tym przypadku (ponieważ obowiązek podatkowy powstał w styczniu 2020 r.) Pan Marian ma prawo do ujęcia kosztu na gruncie podatku VAT jeszcze w lutym i marcu 2020 roku.

Odnaleziona faktura kosztowa a PIT

Podczas księgowania kosztów na gruncie PIT przede wszystkim należy zwrócić uwagę na stosowaną metodę rozliczania kosztów. Do wyboru są dwie opcje (które konsekwentnie muszą być stosowane przez cały rok podatkowy) uproszczona (kasowa) lub memoriałowa. 

W przypadku metody kasowej koszty należy ujmować w momencie ich poniesienia, natomiast w przypadku metody memoriałowej koszty dzielą się na pośrednie i bezpośrednie, gdzie:

  • koszty bezpośrednie (np. zakup towarów) należy ująć w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. 

  • koszty pośrednie należy ująć w dacie ich poniesienia, czyli dacie wystawienia dokumentu. Natomiast w przypadku, gdy koszty te dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy, a jednocześnie nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, należy dokonać podziału kosztów proporcjonalnie do długości okresów, których dotyczą.

Przykład 2.

Pani Agnieszka zapomniała o zaksięgowaniu faktury kosztowej ze stycznia 2020 roku i odnalazła ją dopiero w lutym. Co do zasady Pani Agnieszka ma prawo do ujęcia faktury w bieżącym okresie, gdyż faktura ta może zostać ujęta w ewidencji KPIR do końca trwania roku podatkowego, w którym koszt ten został poniesiony.