Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku tej formy opodatkowania stawka podatku ustalana jest w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, a jego wysokość w oparciu o osiągnięte przychody. Należy jednak pamiętać, że wartości przychodów nie można pomniejszyć o poniesione koszty.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - kto może skorzystać?

Zgodnie z ustawą z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt może być stosowany do rozliczania przychodów osiąganych przez: 

  • osoby fizyczne,

  • przedsiębiorstwa w spadku z pozarolniczej działalności (również gdy działalność ta prowadzona jest w formie spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych)

Należy jednak pamiętać, że aby móc skorzystać z ryczałtu nie można przekroczyć ustalonego limitu osiąganych przychodów, który wynosi 250 000 euro (1 093 350 zł w 2020 r.).

Ważne!
Limit ten nie obowiązuje w przypadku, gdy podatnik (lub spółka) w danym roku podatkowym dopiero zaczyna prowadzić działalność i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Z ryczałtu nie będą także mogli skorzystać podatnicy, którzy są lub byli zatrudnieni na umowę o pracę oraz zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą i wykonywać na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy te same czynności, jakie wykonywali w ramach stosunku pracy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - obowiązujące stawki

Przy obliczaniu podatku zryczałtowanego stosuje się określone stawki, które są zależne od rodzaju prowadzonej działalności. Obowiązujące stawki ryczałtu to:

  • 20% dla dochodów osiąganych głównie w zakresie wolnych zawodów

  • 17% dla przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług: parkingowych, wynajmu i dzierżawy, związanych z zakwaterowaniem, wydawaniem pakietów gier komputerowych lub oprogramowania itd

  • 10% dla przychodów z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących składnikami majątku firmy

  • 8% dla przychodów z tytułu: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (jeśli nie przekraczają kwoty 100.000 zł w roku)

  • 5,5% dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych oraz prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej itd

  • 3% dla przychodów m.in. z działalności gastronomicznej (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), z działalności usługowej w zakresie handlu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą

  • 2% dla przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych w sposób nieprzemysłowy

Jeśli podatnik uzyskuje przychody, które są opodatkowane różnymi stawkami, to wówczas każdy z nich rozlicza odpowiednio według przypisanej mu stawki.

Ważne!
Podstawą opodatkowania przy ryczałcie są osiągane przychody, których nie można pomniejszyć o koszty ich uzyskania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - zasady rozliczania 

Opłacając zryczałtowany podatek należy rozliczyć się z urzędem do 20. dnia następnego miesiąca, natomiast za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. Podatek można także opłacać kwartalnie pod warunkiem, że przychody podatnika w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25 000 euro (109 335 zł w 2020 roku). Wówczas należy złożyć informację o wyborze tej metody rozliczenia w deklaracji za rok, w którym stosowano okresy kwartalne.